Oriflames Personuppgiftspolicy

1. Omfattningen av Oriflames Personuppgiftspolicy

Denna Personuppgiftspolicy tillämpas på alla användare av informationssystem och webbsidor (Användare) som drivs av enheter som hör till Oriflame Gruppen (Oriflame). Med Oriflame Gruppen menas moderbolaget, Oriflame Cosmetics S.A., samt dess dotterbolag och franchisetagare. Ytterligare regler kan vara tillämpliga på speciella kategorier av Användare. De specifika reglerna har företräde.

Följande regler beskriver hur Oriflame hanterar information som relaterar till en identifierad eller identifierbar person (Personuppgifter) för tjänster som utförs i alla Oriflames informationssystem och webbsidor (Systemen).

Användare är alla individer som ansluter sig till och använder Systemen.

Användare ger sitt uttryckliga samtycke till Behandlingen av Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. Behandling innebär all hantering av Personuppgifter, oavsett medel och förfaringssätt, och i synnerhet insamling, förvaring, användning, revidering, utlämnande, arkivering och förstöring av Personuppgifter.

Denna Personuppgiftspolicy är giltig från och med den 1 juni 2013.

Kontrollerande och Behandlande Parter

Användare bekräftar att:

 • Oriflame Software s.r.o., Na Pankráci 30/1618 140 00 Prague 4, Czech Republic, i de flesta fall agerar som personuppgiftsansvarig inom Oriflame och är ansvarig för Behandlingen av Användares Personuppgifter och får överföra Personuppgifter till vilken annan Oriflameenhet som helst i världen. Beroende av vilken typ av Personuppgifter det rör sig kan dock en annan Oriflameenhet agera som personuppgiftsansvarig, i vilket fall Oriflame Software s.r.o. kommer att agera som personuppgiftsbiträde.  
 • Oriflameenheter kommer i varje fall att behandla Användares Personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster som specificeras i Oriflames Allmänna villkor och i enlighet med de principer som fastslagits i denna Personuppgiftspolicy.

2. Insamling

Användare som väljer att tillhandahålla Oriflame Personuppgifter samtycker till överföring och lagring av den informationen på Oriflames servrar i Tjeckien (Europeiska Unionen) och var helst annars i världen där Oriflame har faciliteter som uppfyller tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, även om den legala nivån på skyddet är lägre än i Användarens hemland.

Oriflame kan samla in och lagra följande personliga information, inkluderande Personuppgifter:

 • E-postadress, fysisk kontaktinformation, och (beroende på vilken tjänst som används) ibland finansiell information, såsom kreditkorts- eller bankkontonummer;
 • Frakt, fakturering och annan information Användare tillhandahåller för att köpa eller frakta en artikel;
 • Korrespondens i Systemen och korrespondens skickad till Oriflame;
 • Annan information som härrör från Användares interaktion med Systemen, tjänster, innehåll och annonsering, inkluderande dator/enhet och kontaktinformation, statistik över öppnade webbsidor, trafik till och från sidorna, annonsrelaterad information, IP adresser and standard web log information;
 • Ytterligare information Oriflame ber Användare inkomma med för att identifiera sig själva (till exempel kan Oriflame be Användare skicka kopior av ID eller pass för att verifiera identitet och personlig information):
 • Beträffande anställda kan ytterligare information komma att samlas in i enlighet med tillämplig policy.

 
Användning

Huvudsyftet med Oriflames insamling av Personuppgifter är att tillhandahålla Användarna säkra och effektiva tjänster. Användare samtycker till att Oriflame också får använda deras Personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla den service och kundsupport som Användare begär;
 • Lösa tvister, samla in avgifter och felsöka problem;
 • Skräddarsy, mäta och förbättra Oriflames tjänster, innehåll och annonsering;
 • Informera Användare om Oriflames produkter, riktad marknadsföring, tjänsteuppdateringar och kampanjerbjudanden baserade på Användares kommunikationssätt.
 • Skicka marknadskommunikation via e-post (vilket Användare när som helst kan välja att inte erhålla genom att ändra sina preferenser för kommunikation i användarinställningar eller genom att följa de instruktioner som medföljer kommunikationen); och
 • Jämföra Personuppgifter för exakthet och verifiera dem med tredje part.

3. Marknadsföring

Oriflame säljer/hyr inte ut Användares Personuppgifter till tredje part utan Användares uttryckliga samtycke. Oriflame får kombinera Användares Personuppgifter med information från andra Användare och med information som Oriflame samlar in från andra företag och använda den för att förbättra och personifiera tjänster, innehåll och annonsering. Om Användare inte önskar erhålla marknadskommunikation från Oriflame kan de enkelt indikera sitt önskemål i användarinställningarna eller genom att följa de direktiv som tillhandahålls tillsammans med kommunikationen eller annonsen.

Oriflames utlämnande av Användares Personuppgifter

Oriflame får lämna ut Personuppgifter för att tillhandahålla tjänster, leva upp till lagkrav, upprätthålla sina policyer eller för att skydda  Oriflames eller tredje mans rättigheter, egendom, eller säkerhet.   

Oriflame får också dela Användares Personuppgifter med: 

 • Tjänsteleverantörer som enligt avtal hjälper till med verksamheten (såsom till exempel utredningar om bedrägeri, fakturahantering, kundsupport och support från försäljningskonsulter).
 • Annan tredje part till vilken Användare uttryckligen ber Oriflame skicka Användares Personuppgifter (eller till vilken Användare annars blir uttryckligen anmäld och samtycker till vid användande av en specifik tjänst).
 • Brottsbekämpande myndigheter, andra statliga myndigheter eller tredje parter som svar på ett krav på information som relaterar till brottsutredning, påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan exponera Oriflame eller Användare för rättsligt ansvar. De Personuppgifter som Oriflame kan utlämna kan innehålla Användar-ID och Användar-ID historik, namn, stad, telefonnummer, e-postadress eller något annat som Oriflame bedömer vara relevant.
 • Andra företagsenheter som Oriflame planerar att gå ihop med eller förvärvas av. (Skulle en sådan förening uppkomma kommer Oriflame kräva att den nya kombinerade enheten följer denna Personuppgiftspolicy med respekt för Användares Personuppgifter. Om Personuppgifter kommer att användas i motsats till denna policy kommer Användare att få förvarning).

I syfte att skydda Användares identitet, men utan begränsning av ovanstående, kommer Oriflame inte på något annat sätt utlämna Användares Personuppgifter till brottsbekämpande- eller andra statliga myndigheter eller till andra tredje parter utan juridiskt giltig begäran utom för det fall då Oriflame lämnar ut Personuppgifter i tron att utlämnandet av Personuppgifter är nödvändigt för att förhindra hotande fysisk skada eller ekonomisk förlust eller för att rapportera misstänkt olaglig aktivitet.

Om Användare går in i Systemen från en delad dator eller från en dator på ett internetcafé kan vissa av Användares Personuppgifter, såsom Användar-ID eller påminnelser från Oriflame, bli synliga för andra individer som använder datorn efter Användaren.


4. Cookies

Oriflame använder “cookies” (små filer som placeras på Användares hårddisk) i vissa System i syfte att hjälpa till att analysera flödet av information; skräddarsy tjänsterna, innehållet och annonseringen; mäta PR effektivitet och främja förtroende och säkerhet.

Vissa cookies innehåller Personuppgifter – genom att exempelvis klicka “kom ihåg mig” när man loggar in kommer en cookie lagra användarnamnet. De flesta cookies kommer inte att samla in information som kan identifiera Användaren utan kommer istället att samla in generell information såsom hur Användare kommer in på och använder Oriflames System eller en Användares allmänna plats.

Oriflame tillhandahåller vissa tjänster som bara är tillgängliga genom användning av cookies.

I allmänhet utför cookies upp till fyra olika funktioner:

1. Nödvändiga Cookies

En del cookies är nödvändiga för driften av Systemet. Exempelvis tillåter vissa cookies Oriflame att identifiera registrerade Användare och säkerställa att de kan få tillgång till hela Systemet. Om en Användare väljer att inaktivera dessa cookies kan det bli omöjligt för Användaren att få tillgång till allt innehåll i Systemet.  

2. Prestanda Cookies

Andra cookies kan användas för att analysera hur Användare använder Systemen och för att övervaka Systemens prestanda. Detta möjliggör för Oriflame att tillhandahålla en högkvalitativ upplevelse genom att skräddarsy erbjudandet och snabbt identifiera och lösa frågor som uppkommer. Exempelvis kan prestanda cookies användas för att hålla reda på vilka sidor som är mest populära och för att fastställa varför vissa sidor får felmeddelanden. Dessa cookies kan också användas för att lyfta fram produkter eller tjänster som kan vara av intresse för Användaren baserat på Användarens användning av Systemet.

3. Funktionalitetscookies

Funktionalitetscookies används för att tillåta Oriflame att komma ihåg vissa av Användares preferenser. 

4. Beteendemässigt riktade Annonseringscookies

Oriflame kan komma använda cookies för att betjäna Användarna med annonser som är relevanta för dem och deras intressen. Oriflame kan komma använda också tredje parts cookies i fråga om marknadsundersökningar, för beräkning av intäkter, förbättring av sidas funktionalitet och övervakning av överensstämmelse med dessa villkor och med upphovsrättslig policy.

Användare är alltid fria att avböja cookies om deras browser tillåter det. Att göra det kan dock påverka deras användning av några av Oriflame Systemen.

Fler detaljer om hur verksamheter använder cookies finns tillgängliga här.

5. Inget spam, inga spionprogram eller kapning

Oriflame och Användare tolererar inte spam. Användare ska se till att ställa in sina användarinställningar så att Oriflame kommunicerar med dem så som de föredrar. Oriflame granskar automatiskt och kan manuellt filtrera meddelanden för att leta efter spam, virus, phishing-attacker och annan skadlig aktivitet eller olagligt eller förbjudet innehåll men Oriflame lagrar inte meddelanden som har skickats genom dessa verktyg permanent.  Oriflame hyr inte ut och säljer inte dessa e-postadresser.

Skydd av konto

Användarnas lösenord är nyckeln till deras konton. Användare ska använda unika siffror, bokstäver och speciella tecken och inte lämna ut sitt Oriflame lösenord till någon. Om Användare delar sitt lösenord eller Personuppgifter med andra ska de komma ihåg att de är ansvariga för alla åtgärder som vidtas på deras konto. Om Användare förlorar kontrollen över sitt lösenord kan de förlora betydande kontroll över sina Personuppgifter och bli föremål för juridiskt bindande åtgärder som vidtagits å deras vägnar. Användare vars lösenord av någon anledning äventyras ska därför omedelbart meddela Oriflame och byta sitt lösenord. Oriflame kommer inte att efterfråga Användares lösenord annat än under inloggningsprocessen. Oriflames anställda är föremål för ytterligare krav vad gäller skyddet för information.

Åtkomst, granskning och ändring av Användares Personuppgifter

Användare kan se, granska och ändra de flesta av sina Personuppgifter genom att logga in i Systemen. Vanligtvis kommer Oriflame inte att manuellt modifiera Användares Personuppgifter eftersom det kan vara svårt att verifiera Användares identitet på distans. Således är det Användares ansvar att omedelbart uppdatera sina Personuppgifter om de förändras eller är felaktiga. Efter krav från Användare till Oriflames kundservice kommer Oriflame att stänga Användares konto så snart det är möjligt i enlighet med tillämplig lag. Oriflame bevarar Personuppgifter från stängda konton för att efterfölja lag, motverka bedrägeri, begära in utestående avgifter, lösa tvister, felsöka problem, assistera i utredningar och vidta andra åtgärder tillåtna enligt lag.

6. Säkerhet

Personuppgifter lagras på Oriflames servrar. Oriflame behandlar Personuppgifter som en värdefull tillgång och bevarar dem med olika metoder (kryptering, lösenord, fysiska säkerhetsåtgärder etc) för att skydda Användares Personuppgifter mot obehörigt tillträde och utlämnande. Tredje part kan emellertid olagligt avlyssna eller tillträda transmissioner eller privat kommunikation mellan Användare och Systemen. Således, även om Oriflame använder stora insatser för att skydda Användares integritet, kan Oriflame inte garantera att Personuppgifter eller privat kommunikation alltid kommer att förbli privat.  

Tredje parter

Förutom det som annars uttryckligen är inkluderat i denna Personuppgiftspolicy adresserar detta dokument endast användande och utlämnande av Personuppgifter som Oriflame samlar in från Användarna. Om Användare lämnar ut sina Personuppgifter till andra, inkluderande genom tredje parts cookies eller genom andra sidor på internet, kan andra regler vara tillämpliga på användning eller utlämnande av Personuppgifter som Användare har lämnat ut till dem. Oriflame har inte kontroll över personuppgiftspolicys hos tredje parter och Användare är föremål för personuppgiftspolicys hos dessa tredje parter där det är tillämpligt. Oriflame uppmanar Användare att ställa frågor innan de lämnar ut sina Personuppgifter till andra.

7. Allmänt

Oriflame kan närsomhelst ändra denna Personuppgiftspolicy genom att lägga ut de ändrade villkoren på Oriflames System. Alla förändrade villkor får verkan automatiskt 30 dagar efter det att de är utlagda och utlämnade. Fortsatt användning av Systemen efter sådan förändring innebär Användarens godtagande av sådana förändringar.

Användare kan skriva till Oriflame, privacy@oriflame.com, eller kontakta Kundservice på kundservice@oriflame.com.