Gå vidare till huvudinnehållet Gå vidare till huvudmenyn Gå vidare till sök

Copyright
© Copyright 2017, Oriflame Cosmetics S.A. Alla rättigheter förbehållna.

Logotyp
Oriflame och Oriflames logotyp är ett registrerat varumärke för Oriflame Cosmetics.

Denna webbplats tillhandahålls av Oriflame i informationssyfte i enlighet med de villkor och bestämmelser som anges nedan. Din användning av denna webbplats bekräftar ditt samtyckande och din förståelse för dessa villkor och bestämmelser. Om du inte accepterar dem, ber vi dig vänligen att inte använda denna webbplats.

Oriflame är ett registrerat varumärke inom Oriflame Cosmetics S.A. Detta varumärke får inte kopieras eller användas utan Oriflames skriftliga godkännande. Andra varumärken och kännetecken på denna webbplats tillhör sina respektive innehavare och får inte användas utan skriftliga godkännanden från dem.

Innehållet i denna webbplats omfattas av upphovsrättslagen. Du får ladda ner enstaka kopior av sidor, eller annat material som återfinnes på webbplatsen, under förutsättning att de används enbart för personligt, icke-kommersiellt och internt bruk. En ytterligare förutsättning härför är att du inte modifierar detta material på något sätt, infogar det i annat material eller ändrar/tar bort meddelanden om copyright eller patentskyddade rättigheter. Detta är en licens och utgör inte en ägaröverföring. Denna licens kan inte överlåtas och den kan sägas upp eller återkallas när som helst efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att begränsa ramlänkning (framing) av denna webbplats, och du samtycker till att omedelbart upphöra med all ramlänkning, av hela eller någon del av webbplatsen efter mottagandet av en skriftlig begäran från Oriflame.

Oriflame har ingen kontroll över information, sidor, annat material eller mjukvara som kan finnas på webbplatser hyperlänkade till eller från denna webbplats. En hyperlänk från Oriflames webbplats betyder inte att Oriflame godkänner eller stödjer den hyperlänkade webbplatsen. Oriflame ansvarar inte heller för den hyperlänkade sidans riktighet, kvalitet, säkerhet eller lämplighet av någon information, sidor, material eller mjukvara funnen där. hos den information som återfinns på den hyperlänkade webbplatsen. Oriflame kan inte på något sätt hållas ansvarig för ditt användande av en hyperlänkad webbplats. Oriflame förbehåller sig rätten att, så långt det är lagligen möjligt, begränsa hyperlänkar till denna webbplats. Du förbinder dig att omedelbart ta bort alla hyperlänkar till denna webbplats om du mottar en skriftlig begäran från Oriflame.

Information, sidor och annat material som återfinns på webbplatsen, eller som kan laddas ner härifrån, tillhandahålls i befintligt skick och utan några som helst garantier. Detta innebär att Oriflame inte garanterar riktigheten, giltigheten eller fullständigheten av informationen och uttryckligen tar avstånd från eventuella fel eller förbiseenden däri. Ditt användande av webbplatsen sker på egen risk och det är ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att sidorna och materialet är fria från virus, maskar, Trojanska hästar eller andra saker av destruktiv natur. Det är möjligt att denna webbplats inte är kompatibel med den webbläsare, eller annan mjukvara, som du använder. Det finns ingen garanti för att webbplatsen alltid kommer att finnas tillgänglig och den kan under vissa perioder vara av försämrad prestanda, drabbas av tillfälliga avbrott eller upphöra enligt Oriflames gottfinnande.

Denna webbplats kan innehålla föråldrad eller inkorrekt information och informationen kan förändras och uppdateras utan föregående varning. Oriflame har ingen skyldighet att, och frånsäger sig särskilt ansvar för att uppdatera eller rätta sådan information. Oriflame ansvarar inte för förlust eller skada som uppkommit genom oavsiktliga fel eller försummelser som återfinns på webbplatsen och webbplatsens besökare använder informationen på egen risk.

ORIFLAME TAR UTTRYCKLIGEN AVSTÅND FRÅN ALLA GARANTIER SOM FINNA ANGIVNA PÅ WEBBPLATSEN, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN ORIFLAME HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SKADOR, INKLUSIVE DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ÄVEN OM ORIFLAME HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. GÄLLANDE LAG KAN I VISSA FALL INTE MEDGE ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG, SÅ HELA ELLER DELAR AV DENNA PARAGRAF KAN I VISSA FALL INTE GÄLLA DIG.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålles.

Vissa uttalanden på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till, de som rör: (i) introduktion av nya produkter, (ii) våra framtida ekonomiska resultat, (iii) effekten på försäljning av politiska och/eller ekonomiska förhållanden, negativa valutaförändringar och konkurrenskraftiga verksamheter, (iv) omstruktureringar, omstruktureringskostnader, tidpunkt för sådana betalningar och årliga besparingar och andra förmåner från sådana verksamheter, (v) kassaflöde från rörelsen, kontanter och tillgång av lån under våra krediter samt självförsörjning av sådana medel för att tillfredsställa våra behov av likvida medel, (vi) användande av kapital, bland annat för investeringar (och våra uppskattningar om hur mycket av sådana utgifter) och omstruktureringskostnader (och våra uppskattningar om hur mycket av dessa kostnader), (vii) tillgången på råvaror och produkter, inklusive att våra anläggningar och tredje parts avtalsvillkor kommer att ge tillräcklig kapacitet för våra nuvarande och förväntade produktionskrav, och (viii) ärenden som rör känsliga instrument för marknaden, innehåller vissa framåtblickande uttalanden om Oriflames verksamhet, ekonomiska resultat och finansiell ställning och dess planer och förväntningar.

Utan att begränsa det föregående; uttalanden som innehåller orden "tror", "förväntar", "uppskattar", "projekt", "prognos", "kan", "kommer", "bör", "försöker", "planer", "planerad att", "förutser" eller "avser" och liknande uttryck är också framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden avspeglar bland annat ledningens planer och mål för framtida verksamhet och aktuella syn på framtida händelser och framtida ekonomiska resultat och prognoser av olika finansiella poster. Dessa framtidsinriktade uttalanden innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan orsaka att faktiska resultat kan avvika väsentligt från vad som framgår av sådana framåtblickande uttalanden. Faktorer vilka kan orsaka att resultat avviker betydande inkluderar bland andra faktorer; (a) förändringar i ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, (b) svårigheter eller förseningar i att utveckla och introducera nya produkter eller misslyckande att få kunder att acceptera nya produkterbjudanden, (c) förändringar i konsumenternas preferenser, inklusive minskad efterfrågan på vår kosmetik och andra aktuella produkter, (d) effekter av och förändringar i politiska och/eller ekonomiska förhållanden, inklusive inflation och monetära förhållanden samt i handel monetära, skattetekniska och skattepolitiska i internationella marknader, (e) konkurrenters åtgärder, inklusive rörelseförvärv, nya produkterbjudanden, PR-utgifter, marknadsförings- och PR-framgångar, inklusive ökningar av marknadsandelar, (f) oväntade kostnader och svårigheter eller förseningar i att slutföra projekt i samband med vår strategiska plan, (g) svårigheter, förseningar, oförutsedda kostnader eller mindre än förväntade besparingar och andra fördelar som följer av vår omstruktureringsverksamhet, (h) lägre än väntat kassaflöde från den löpande verksamheten eller avsaknaden av medel inom ramen för våra kreditfaciliteter, (i) högre än väntade rörelsekostnader, rörelsekapitalakostnader, kapitalkostnader, omstruktureringskostnader och skuldbetalningar, (j) svårigheter eller förseningar i inköp av råvaror till produkter, och (k) ränta eller utländska valutakursförändringar som påverkar oss och våra marknadskänsliga finansiella instrument.


COOKIES

Vi har uppdaterat våra regler för cookies i vår Personuppgiftspolicy. De förklarar vad en cookie är och hur vi använder dem. Instruktioner om hur du hanterar och tar bort cookies finns under "Hjälp" i din webbläsare. 

Vänligen observera att delar av sidan kanske inte fungerar som de ska om du inaktiverar cookies. Genom att använda dig av vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies i enlighet med våra regler för cookies om du inte har inaktiverat dem.