Oriflame har utvecklat onlineverktyg för att möjliggöra Kunders köp av Oriflames Produkter via Internet och för att ge Konsulenter verktyg för att underlätta deras verksamhet, hitta nya Kunder, göra försäljningen av Produkter mera effektiv och attraktiv, tillhandahålla skönhetsråd samt sälja och marknadsföra Oriflames Produkter och erbjudanden (“Online Verktyg”).

Dessa villkor (“Villkoren”) reglerar användningen av Online Verktygen och innehåller dels allmänna bestämmelser, dels särskilda bestämmelser som gäller för respektive Online Verktyg. Läs noggrant igenom Villkoren, som du måste godkänna för att ha rätt att använda Online Verktyg.

Genom att acceptera Villkoren, bekräftar du att du kommer att följa dessa i alla delar (inklusive de särskilda villkor för de Online Verktyg som nu eller senare kan komma att börja användas). Du är även införstådd med att Oriflame kan komma att ändra Villkoren enligt vad som föreskrivs nedan. Datum för senaste villkorsändringen framgår i slutet av Villkoren. Som användare ansvarar du för att hålla dig informerad om alla sådana ändringar.

Efter accept, så utgör dessa Villkor ett bindande avtal mellan Oriflame Holdings B.V. (“Oriflame”, “vi”) och dig (" dig", "Konsulenten") avseende användningen av Online Verktyg. Skriv gärna ut en papperskopia av Villkoren – ett val för utskrift finns i slutet av detta dokument.

I. Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) gäller för samtliga Online Verktyg som beskrivs häri, tillsammans med de Särskilda Villkor som framgår nedan för respektive Online Verktyg.

I Villkoren ska nedanstående begrepp ha följande betydelse:

Kund person, oavsett om denne är registrerad som kund hos Oriflame eller ej, som köper Oriflames Produkter online eller off-line och som gör detta utanför sin näringsverksamhet eller sitt yrke;

Oriflames Katalog, Katalog en katalog eller en elektronisk broschyr som ges ut regelbundet, och som innehåller information om Oriflames produkterbjudanden och priser;

Oriflames produkter, produkter kosmetika samt relaterade tillbehör inklusive vissa kosttillskott som erbjuds till försäljning under Oriflames Varumärken;

Oriflames Varumärken namnet Oriflame, Oriflames logotype och namnen på produkterna eller de produktsortiment som produceras, marknadsförs, säljs eller distribueras av oss;

Katalogperiod den tidsperiod som anges på framsidan av varje Katalog och för vilken erbjudandena i Katalogen gäller;

Oriflame Group Oriflame Holdings B.V., dess ultimata holdingbolag och samtliga juridiska personer direkt eller indirekt kontrollerade av det ultimata holdingbolaget;

Tjänster olika tjänster som kan komma att tillhandahållas av Konsulenterna till Oriflame eller Kunderna och som framgår av bestämmelserna för respektive Online Verktyg;

Oriflames Webbplats/ -er våra internet-webbplatser under topp-domänen oriflame.com, eller andra domäner som ägs eller hostas av det ultimata moderbolaget inom Oriflame Group;

Särskilda Villkor de särskilda villkor som, tillsammans med de Allmänna Villkoren, reglerar användningen av respektive Online Verktyg;

Personuppgifter de uppgifter som tillhandahålls av dig vid registreringen som Konsulent hos Oriflame, eller som du senare kan komma att tillhandahålla oss enligt dessa Villkor, inbegripet de Särskilda Villkoren;

Innehåll innehåll som ingår i eller görs tillgängligt genom Webbplatserna, inbegripet mjukvara eller digitala koder, skript, texter, konst, fotografier, grafik, logotyper, ikoner, rörliga bilder/stillbilder, video- och ljudklipp och databaser och sammanställningar;

Område Sverige.

1. Användning av Oriflame Online Verktyg

1.1 Din användning av Online Verktyg förutsätter att du följer Villkoren och de Särskilda Villkoren i alla delar.

1.2 Online Verktygen är de enda godkända digitala verktyg genom vilka Konsulenterna får erbjuda produkter till försäljning liksom att visa bilder och logotyper som ägs av Oriflame.

1.3 Online Verktygen får bara användas för det syfte som anges i dessa Villkor. För mer information i Oriflame Success Plan, Appendix 3 till Uppförandekoden – Webbpolicy för Konsulenter .

1.4 Du får inte utveckla eller bygga online webbplatser, inbegripet webbplatser för distans- eller internetförsäljning av Oriflame-produkter, eller på annat sätt bedriva e-handel annat än via de Online Verktyg som framgår av dessa Villkor.

1.5 Vid användning av Online Verktyg kan du också komma att tillhandahålla Tjänster till Oriflame samt komma att bli administratör av en egen webbsida, webbutik eller liknande; vi kan också komma att licensiera dig viss rätt att använda vår mjukvara och/eller innehåll. Om du tillhandahåller Tjänster till oss, förbinder du dig att göra detta med fackmannamässig omsorg och skicklighet; för varje rättighet som licensieras till dig gäller strikt de specifika licensvillkoren och du är ansvarig för varje brott mot dessa, inklusive immaterialrättsliga intrång i våra såväl som i tredje mans rättigheter.

1.6 För samliga Online Verktyg kan vi komma att kräva att du använder unika e-mejlkonton. Vi förbehåller oss rätten att verifiera och bekräfta/neka sådana konton och att ge ytterligare instruktioner till dig avseende vilka regler du måste iaktta vid skapandet av sådana e-mejlkonton. Det är tillåtet att dela e-mejlkonton enbart om detta uttryckligen godkänns av oss.

1.7 Om inte Tillämplig Lag föreskriver annat, så ansvarar du själv för inbetalning av skatt, ingivande av inkomstdeklaration och för alla legala- och skatteförpliktelser som uppstår till följd av din användning av Online Verktygen.

1.8 Du får bara använda Webbplatserna och Online Verktygen för lagliga ändamål och bekräftar härmed att du kommer att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar rörande Webbplatserna och Online Verktygen, inklusive regler om hem- och distansförsäljning och konsumentskyddsregler. Vi påtar oss inte något ansvar för skada eller förlust (inklusive utebliven vinst) som kan komma att drabba dig eller någon av dina Kunder eller tredje män på grund av ditt brott mot Tillämplig Lag eller regler som följer därav.

1.9 I dina kontakter med Kunder måste dina uttalanden och uppgifter vara sanningsenliga, tydliga och begripliga. Uttalanden och uppgifter om Produkterna måste överensstämma med uppgifter som har sanktionerats av oss.

1.10Du måste tydligt identifiera dig vid presentation till Kund, så att ingen osäkerhet skapas.

1.11Spamming av Kunder är strikt förbjuden.

1.12Du garanterar vidare att:

1.12.1 Du är registrerad som Konsulent hos Oriflame;

1.12.2 Du är införstådd med innehållet i vår Uppförandekod och våra Etiska riktlinjer;

1.12.3 Personuppgifterna som du har tillhandahållit oss vid din registrering som Konsulent, liksom all ytterligare information som vi kan komma att begära från dig när du registrerar dig för användning av ett eller flera Online Verktyg, är sanningsenlig, korrekt, aktuell och komplett i alla avseenden;

1.12.4 Du omedelbart kommer att meddela oss om det sker förändringar i Personuppgifterna (genom e-mejl, kontakt med vår Kundservice eller genom att uppdatera ”My Profile settings”);

1.12.5 Du inte kommer att utge dig för att vara någon annan person eller företag eller använda ett falskt namn eller ett namn du inte har behörighet att använda.

2. Immaterialrätt

2.1 Varumärkena tillhör Oriflame Group. Alla andra varumärken, kännetecken eller logotyper som kan förekomma på Webbplatserna ägs av respektive ägare som kan tillhöra (men inte nödvändigtvis gör det) den företagsgrupp vari Oriflame ingår, eller vara kopplad till eller sponsrad av Oriflame. Varje användning av kännetecken som finns på Webbplatserna, kräver att respektive rättighetsägare uttryckligen har godkänt sådan användning i förväg.

2.2 Allt Innehåll på Webbplatserna, eller som görs tillgängligt via Webbplatserna, tillhör Oriflame, dess leverantörer av Innehåll eller respektive ägare (som kan, men inte behöver, ingå i den företagsgrupp vari Oriflame ingår, eller vara kopplad till eller sponsrad av Oriflame). Innehåll som inte ägs av oss, har vederbörligen licensierats till oss av respektive rättighetsinnehavare och åtnjuter skydd mot otillåten användning, kopiering och spridande enligt tillämplig immaterialrättslig och övrig lagstiftning.

2.3 Om du inte har fått vårt uttryckliga skriftliga medgivande, så får du inte ta, mångfaldiga, använda, överföra, sälja, licensiera, förändra, bearbeta, publicera, utföra reverse engineering med avseende på, ladda upp, editera, posta, sända, göra allmänt tillgängligt, ”frama”, länka till, distribuera eller utnyttja något Innehåll, helt eller delvis. Inget i dessa Villkor eller på Webbplatserna ska tolkas som att du har rätt att använda Innehåll om inte vi eller rättighetsinnehavaren har gett ett skriftligt medgivande i förväg till detta.

2.4 Varje form av användning av Innehåll, annat än sådan användning som är tillåten enligt dessa Villkor, utgör ett brott mot Villkoren och kan även utgöra immaterialrättsligt intrång. Du åtar dig härmed att inte använda Innehåll för något olovligt syfte och åtar dig vidare att inte överträda våra eller andras rättigheter.

2.5 Katalogen åtnjuter skydd enligt upphovsrättsliga regler. Det är förbjudet att mångfaldiga, kopiera, sälja eller handla med Katalogen.

2.6 Du åtar dig att inte störa (eller tillåta andra att störa, genom användande av din registrering) processerna på Webbplatsen eller andras användning av Webbplatsen, inbegripet att försöka komma åt de administrativa delarna av Webbplatsen.

2.7 Vissa Online Verktyg tillåter att du publicerar information, som du bedömer vara lämplig, och laddar upp länkar till dina bloggar, Facebook och andra sociala nätverk. I sådant fall åtar du dig att följa Oriflames Uppförandekod och Oriflame Code of Ethics även om reglerna i dessa skulle vara mera långtgående än reglerna i Tillämplig Lag.

3. Upgraderingar, begränsningar avseende Innehåll

3.1 Oriflame förbehåller sig rätten att automatiskt uppdatera, uppgradera och ändra på Online Verktyg, inklusive dess innehåll och layout (“ Uppgraderingar”). Uppgraderingar kan även genomföras i förhållande till produktinformation, reklam och liknande.

3.2 Oriflame kan komma att meddela dig genomförandet av Uppgraderingar genom varningar, meddelanden, e-mejl, vanlig post eller på annat sätt.

3.3 Om du fortsätter att använda Online Verktyg efter att Uppgraderingar har genomförts, har du därigenom accepterat Uppgraderingen. Om du inte accepterar Uppgraderingen, så har du rätt att sluta använda Online Verktyget (men du har inte någon annan rätt).

3.4 Under den tid när du använder Online Verktyg, ansvarar du för att vidmakthålla sekretess rörande varje konto, lösenord eller liknande information som du skapar eller som vi ber dig skapa och för att säkerställa att ingen obehörig åtkomst till din dator sker. Du accepterar härmed ansvar för alla aktiviteter som sker via ditt konto eller med ditt lösenord. Vi förbehåller oss rätten att sluta tillhandahålla tjänsten, avsluta konton, ta bort eller modifiera innehåll eller neka beställningar.

3.5 Du är ensamt ansvarig för material, länkar och allt Innehåll som postas av dig genom Online Verktyg (vilket kan vara tillåtet). Allt sådant Innehåll publiceras på din egen risk. Om vi skulle förorsakas skada, vite, förlust, avgift eller krav på grund av innehåll som publicerats av dig eller om vi på något sätt skulle hållas ansvariga för sådant innehåll, så kommer vi att kräva full ersättning från dig (inklusive ersättning för förlorat rykte).

3.6 Vi förbehåller oss rätten att vid varje tidpunkt ta bort sådant innehåll eller vägra dig åtkomst till Online Verktyg i fall av intrång, särskilt vid överträdelse av immateriella rättigheter eller konsumentskydd eller vid användning av olagligt eller olämpligt innehåll.

3.7 Vi vill särskilt framhålla att våra Webbplatser inte får användas för att publicera eller länka till Innehåll eller texter:

3.7.1 som strider mot tillämpliga lagar, är anstötliga, uppmanar till hat, sexism, är rasistiska, etniskt diskriminerande eller våldsförespråkande;

3.7.2 som uppfattas omoraliska, falska, socialt oacceptabla, inklusive brott mot regler och koder för Konsulenter samt som marknadsför eller informerar om Oriflames konkurrenters produkter;

3.7.3 som innehåller skadade filer, virus eller Innehåll eller länkar som riskerar intrång i den personliga integriteten och i möjligheten att använda våra eller tredje parts Webbplatser;

3.7.4 som använder sig av orealistiska eller överdrivna utsagor eller löften som kan vara vilseledande för Kunder och tredje man, oavsett om det har att göra med Oriflames Produkter, vår affärsrelation och/eller dig.

4. Uppsägning

4.1 Vi förbehåller oss rätten att fritt vid var tid avgöra huruvida du uppfyller dessa Villkor.

4.2 Överträdelse av Villkoren kan medföra restriktioner, inklusive uppsägning med omedelbar verkan, av din tillgång till Online Verktygen.

4.3 Överträdelse av Oriflames Uppförandekod eller Oriflame Code of Ethics leder till uppsägning, med omedelbar verkan, av samtliga Online Verktyg.

4.4 För Oriflame är regler om konsumentskydd mycket viktiga. Varje överträdelse av bestämmelser rörande personuppgifter och integritetsskydd, oavsett om de hänför sig till vår Uppförandekod, vår Code of Ethics, vår Personuppgiftspolicy eller till Tillämplig Lag leder till uppsägning, med omedelbar verkan, av din rätt att använda Online Verktygen.

4.5 När du inte längre har rätt att använda våra Webbplatser (oavsett orsak), eller på vår anfordran, så är du skyldig att förstöra allt material du har fått från Webbplatserna och all därtill knuten dokumentation samt alla kopior och installationer av dessa.

4.6 Du kan när som helst, genom att skicka ett e-mejl om detta till vår Kundservice, dra tillbaka din registrering avseende ett eller flera Online Verktyg.

5. Skydd för Personuppgifter

5.1 Vi behandlar alla Personuppgifter konfidentiellt (men vi förbehåller oss rätten att lämna ut information enligt vad som framgår nedan). Vi lagrar alla Personuppgifter på en säker server och i enlighet med tillämplig lagstiftning rörande personuppgifter och konsumentskydd.

5.2 För våra Online Verktyg, kan vi komma att efterfråga och bevara Personuppgifter rörande dig, nämligen namn, e-mejladress, fakturaadress, leveransadress, telefonnummer, produktval, kreditkortsinformation eller annan betalningsinformation och lösenord.

5.3 Våra Webbplatser övervakas och dina besök kan komma att ge oss information som ska hjälpa oss att förbättra kvaliteten på vår tjänst.

5.4 Vi bekräftar att alla Personuppgifter du tillhandahåller oss (eller som finns tillgänglig i offentliga register) och all information genom vilken vi kan identifiera dig (“Användarinformation”), lagras och används i enlighet med vår Personuppgiftspolicy och enbart för följande syften:

3.4.1 För att hantera dina beställningar;

3.4.2 För statistiska och undersökningsändamål för att förbättra våra Webbplatser, Online Verktyget och tjänsterna till dig;

3.4.3 För att tillhandahålla webbswebbplats-innehåll och reklam till dig;

3.4.4 För att administrera våra Webbplatser;

3.4.5 För att kommunicera med dig, inbegripet att sända dig sådan information och sådana uppgifter som du har valt att ta emot.

5.5 Du samtycker härmed till att vi får kontakta dig i ovan angivna syften via telefon, e-mejl eller skriftligen och bekräftar att du inte anser något av ovanstående utgöra någon inskränkning i dina rättigheter.

5.6 Du är medveten om och accepterar att vi har rätt att lämna ut Personuppgifter om polis- eller andra tillsynsmyndigheter eller offentliga myndigheter skulle begära det.

5.7 Oriflame är personuppgiftsansvarig för personuppgifter rörande Oriflames Kunder som lägger beställningar, browsar eller eljest använder våra Webbplatser och Online Verktyg (“Kundpersonuppgifter”).

5.8 För vissa Online Verktyg kan vi komma att ge dig behörighet att processa vissa Kundpersonuppgifter. I sådant fall kommer du att ha en begränsad rätt att bearbeta sådana Kundpersonuppgifter enbart för det syfte som är specifikt angivet för varje Online Verktyg enligt vad som framgår av dessa Villkor. All annan användning av Kundpersonuppgifter är strikt förbjuden.

5.9 När du använder Kundpersonuppgifter, måste du följa Tillämplig Lag i alla delar. Du åtar dig särskilt att vidta erforderliga säkerhetsåtgärder för att skydda Kundpersonuppgifter mot obehörig åtkomst eller obehöriga förändringar samt röjande eller förstöring av sagda uppgifter. Du åtar dig att hemlighålla Kundpersonuppgifter.

5.10Om du har behörighet, såsom kan vara fallet för vissa Online Verktyg, att använda Kundpersonuppgifter för att skicka ut marknadsföringsinformation, så är detta enbart tillåtet på följande villkor:

5.10.1 Marknadsföringsinformationen får enbart gälla Oriflames produkter,

5.10.2 Informationen ska vara tydligt märkt som “Marknadsföringsinformation”,

5.10.3 Informationen ska innehålla dina uppgifter och giltig adress som Kunden kan nå dig på för att meddela att de inte längre vill ha sådan information,

5.10.4 Innehållet i sådan kommersiell information måste stå i överensstämmelse med dessa Villkor och Tillämplig Lag i alla delar rörande utskick av marknadsföringsinformation.

5.11Det är inte tillåtet att skicka ut marknadsföringsinformation på Oriflames vägnar.

5.12Om du bryter mot något av ovanstående rörande hantering av Kundpersonuppgifter, så ansvarar du gentemot oss och/eller varje annan person vars rättigheter du överträtt. Vi förbehåller oss vidare alla rättigheter enligt den skadeslöshetsförbindelse som framgår av dessa Villkor.

5.13Om du bryter mot dina skyldigheter avseende Kundpersonuppgifter, kommer detta att leda till uppsägning, med omedelbar verkan, av din rätt att använda vår Webbplats och samtliga Online Verktyg.

6. Fel och rättelser, support

6.1 Vår strävan är att ha korrekt och aktuell information på Webbplatserna, men vi kan inte garantera att informationen är felfri. Bl. a kan tekniska problem leda till att felaktig information ibland visas. Vi förbehåller oss rätten att korrigera felaktigheter och stavfel på Webbplatserna, inklusive prisuppgifter och tillgänglighet av produkter och tjänster och har inget ansvar för sådana fel. Vi kan också vid varje tidpunkt komma att göra förbättringar och/eller förändringar avseende Webbplatsernas utseende, funktionalitet eller innehåll. Vänligen kontakta vår Kundservice, om du skulle upptäcka någon information som du tror är felaktig.

6.2 Vi kan komma att tillhandahålla länkar till andras webbsidor eller liknande. Detta innebär inte att vi rekommenderar eller på annat vis ställer oss bakom information, produkter eller tjänster som kan nås via sådana länkar. Om du går in på en länkad webbsida, så ansvarar vi inte för dess tillgänglighet och vi kontrollerar och ansvarar heller inte för (i) hanteringen av personuppgifter eller integritetsskydd för sådana hemsidor, (ii) innehållet på sådana webbsidor, inbegripet reklam, innehåll, produkter, varor eller annat material och tjänster på eller via sådana webbsidor eller liknande, eller (iii) andras användning av dessa webbsidor etc. Vi ansvarar inte för skada, förlust eller olägenhet som orsakas eller görs gällande i samband med användning eller förlitande på sådan reklam, innehåll, produkter, varor eller annat material och tjänster som är tillgängliga på externa webbsidor eller liknande.

6.3 Oriflame friskriver sig fullt ut från allt ansvar avseende Webbplatsernas funktionalitet, inbegripet garantiansvar och felansvar enligt köplagen eller liknande ansvar som må följa av dispositiv rätt. Oriflame friskriver sig från allt skadeståndsansvar, inbegripet ansvar för förlorad handelsvinst eller andra direkta eller indirekta förluster som kan hänföras till din användning av Online Verktygen eller någon hyperlänkad webbplats, oavsett om vi skulle ha uppmärksammats på att skada kan komma att orsakas eller ej.

6.4 “Cookies” är namnet på en teknologi som möjliggör för vår Webbplats att lagra information på din browser. Detta ger browsern en identifikation som bara känns igen av vår Webbplats medan du är där, men utan att identifiera dig. Du kan läsa mera om vår policy för Cookies i vår Personuppgiftspolicy.

6.5 Vi tillhandahåller tekniskt support och underhåll med avseende på Online Verktygen och gör vårt bästa för att hjälpa dig med de tekniska problem som kan uppkomma vid användningen av Online Verktygen.

7. Skadeslöshet

Du åtar dig att omgående, på vår anfordran, hålla oss och våra anställda, agenter och leverantörer fullt skadeslösa avseende varje krav, förpliktelse, skada, förlust, kostnad och utgift, inklusive skäliga advokatkostnader, som hänför sig till ditt brott mot Villkoren eller annan förpliktelse som är hänförlig till din användning Online Verktygen.

8. Oriflames rätt att ändra Villkoren samt tillkännagivande och accept av ändringar

8.1 Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera och ändra dessa Villkor, inbegripet att ta bort, tillfälligt avbryta eller ändra Online Verktygen eller införa nya Online Verktyg vid varje given tidpunkt. Sådan förändring träder ikraft när den publiceras på vår webbplats www.oriflame.se .

8.2 Om du fortsätter att använda Online Verktyg efter att en förändring har genomförts, så har du därigenom accepterat förändringen. Om du inte accepterar förändringen, så har du rätt att sluta använda Online Verktyget (men du har inte någon annan rätt).

9. Tvister och tillämplig lag

9.1 Vi är ömsesidigt berättigade att gå till domstol vid tvist som har att göra med din användning av Online Verktyg, men ska göra vårt bästa för att i första hand försöka lösa tvister genom samtal och förhandlingar. Krav mot oss ska du rikta till vår Kundservice.

9.2 Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att Villkoren och alla andra typer av tvister som kan uppstå mellan dig och oss regleras av schweizisk lag (”Tillämplig lag”). Eventuella tvister som har sin grund i eller på annat sätt är relaterade till Villkoren ska avgöras av domstol i Sverige, såvida inte annat följer av Tillämplig lag.

10. Övrigt

10.1 Oriflame ansvarar inte för blockering av administratörer av e-mejlservrar som överför meddelanden till din e-mejladress eller för borttagande av e-mejl som görs av mjukvara installerad på din dator.

10.2 Om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle anses ogiltig, icke verkställbar eller oskälig, så ska det inte påverka giltigheten, verkställbarheten eller skäligheten avseende resterande bestämmelser.

10.3 Eventuellt avstående av rättigheter enligt Villkoren från Oriflames sida, ska ske skriftligen och vara undertecknat av behörig företrädare för Oriflame.

10.4 Varje bestämmelse i dessa Villkor ska tolkas och tillämpas separat även om någon annan bestämmelse skulle anses icke tillämplig eller icke verkställbar i ett specifikt fall.

10.5 Dessa Villkor och andra regler och riktlinjer som villkoren hänvisar till (tillsammans "Reglerna") utgör avtalet mellan oss rörande Online Verktygen och ersätter eventuella tidigare diskussioner och överenskommelser oavsett form.

10.6 Upphovsrätt
© Copyright 2016, Oriflame Cosmetics AG. All rights reserved.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor angående Webbplatsen eller dessa Villkor, vänligen kontakta oss via kundservice@oriflame.com eller telefon på 0775-202030. Vi ska göra vårt bästa för att ta hand om dina förfrågningar och rätta till de problem som du upplyser oss om.

Senast uppdaterat: 2016.07.01

Klicka i rutan – Jag bekräftar att jag har läst, är införstådd med och accepterar dessa Villkor, inklusive Allmänna Villkor, Särskilda Villkor samt de dokument som Villkoren hänvisar till.


II. Särskilda Oriflame Online-plattformar

1. Online-försäljning

Online-onlineverktyget (“Säljverktyget”) ger dig möjligheten att rekrytera nya kunder online, att bjuda in existerande Kunder att handla online, att hantera dina online-Kunder baserat på deras köpbeteende, inbegripet att föreslå lämpliga produkter eller presentera fördelarna med Oriflame för Kunden samt att länkas av oss till våra online Kunder för att de ska kunna få råd angående Produkternas beskaffenhet, verkan och användning (“ Skönhetsråd”). Du kommer att kunna tjäna provision på alla beställningar online från Kund, inbegripet såväl Kunder i din egen ”downline” såväl som anonyma Kunder

Avseende våra online-Kunder, tillhandahåller Oriflame hantering och administration av beställningar och krav direkt till online-Kunderna.

Dessa Särskilda Villkor innehåller specifika bestämmelser för Säljverktyget och gäller tillsammans med Villkoren, som redan har accepterats av dig.

Definierade begrepp som används i dessa Särskilda Villkor ska ha samma betydelse som i Villkoren.

1. Registrering

1.1 Du kan registrera dig för att få använda Säljverktyget genom att gå igenom och slutföra proceduren för registrering av Säljverktyget [MB1] och genom att acceptera dessa Villkor. När du registrerar dig för Säljverktyget, aktiveras några av de verktyg du behöver för att bjuda in kunder till din ”downline” av nätbaserade kunder (såsom promo-code generatorn och den individuella webbplatslänken). Kunder som uppger ett Konsulent-ID under registreringen kommer automatiskt att bli allokerade till Konsulentens ”downline”. Du kommer att kunna börja använda Säljverktyget efter vår bekräftelse.

1.2 För att få registrera dig - och fortsatt få använda Säljverktyget - måste du vid varje tidpunkt uppfylla följande:

1.3 Alla kunder som inte har inbjudits av en Konsulent, har möjlighet att kopplas samman med en Konsulent genom Oriflames försorg och baserat på en Konsulent-allokeringsprocess (“KAP”). För att du ska få delta i en KAP, måste du - utöver det som stadgas i punkt 1.2, ovan - uppfylla följande:

· Du har nått minst 12% provisionsnivå enligt OriflameSuccess Plan” och du har mer än 85 Bonus Points (”BP) i de senaste tre Katalogerna, eller

· Du har mer än 150 BP i de tre senaste Katalogerna;

· Du har registrerat dig hos oss som Konsulent minst 6 månader innan du ansöker om att få använda Online Verktyget.

1.4 För att intjäna provision från Kunder som inte är kopplade till en Konsulent (“Anonyma Kunder”) eller registrerade Kunder som inte är kopplade till en Konsulent, så måste du, i tillägg till vad som stadgas i punkterna 1.2 och 1.3, ovan, uppfylla följande:

· Du har nått minst 12% provisionsnivå enligt Oriflames Framgångsplan/“Success Plan” och du har mer än 85 BP i de senaste tre Katalogerna.

1.5 Du kan avregistrera dig från Onlineverktygetonlineverktyget när som helst.

2. Ersättning

2.1 Du kommer att tjäna full BP/Business Volume (”BV”) för alla online-Kunder som du bjuder in direkt. Dessutom erhåller du en online-rabatt motsvarande 10% av ordervärdet för Kunden inklusive mervärdesskatt (5% för det första köpet, om Kunden bjuds in med användning av din promo-kod).

2.2 Du kommer att tjäna full BV för det första köpet avseende alla online-Kunder som allokeras till dig av Oriflame; du kommer att tjäna full BV/BP och få en online-rabatt om 10% av ordervärdet för Kunden, inklusive mervärdesskatt från andra köpet och framåt;

2.3 BV för alla Anonyma Kunder och alla registrerade Kunder som inte är kopplade till en Konsulent, kommer att fördelas jämt mellan alla berättigade Konsulenter inom Sverige vid Katalogperiodens slut;

2.4 BP som intjänats för online-beställningar ska inte räknas mot ditt personliga aktivitetskrav för PP och bonusberäkning.

3. Uppträdanderegler

3.1 Du kan kontakta dina Kunder med information och rekommendationer om produkter, gratisprodukter eller prover eller för att följa upp deras inköp.

3.2 Vi avråder starkt från att du kontaktar Kunder angående Oriflames erbjudanden, om inte Kunden speciellt har bett om detta, eller om Oriflame har anvisat Kunden som någon du kan kontakta.

3.3 Du ska sträva efter att så snabbt som möjligt besvara alla förfrågningar från dina Kunder.

3.4 När du får en fråga eller begäran från en Kund som du inte kan besvara eller tillmötesgå, eller om du är osäker på hur du ska agera mot Kunden, så ska du hänvisa Kunden till vår Kundservice.

3.5 Vi påminner dig om att du som Oriflames Konsulent är skyldig att strikt följa vår Uppförandekod och våra Etiska riktlinjer och att varje brott mot dessa regler ger oss rätt att avbryta din registrering och din rätt att använda Onlineverktyget eller din registrering som Konsulent.

4. Personuppgiftsskydd

5.1 När en Kund länkas till dig, kommer du att kunna se vissa Kundpersonuppgifter, t.ex. namn, e-mejladress, kön. Du kommer att få tillgång till information rörande Kundens beställningar, som totalt BV och Points.

5.2 Vi erinrar om att du strikt måste hemlighålla Kundpersonuppgifter och skydda dessa för obehörig åtkomst, röjande eller förvanskning eller förlust.

5.3 Vi erinrar också om din rätt att använda och bearbeta Kundpersonuppgifter enbart gäller i samband med din användning av Onlineverktyget enligt Villkoren. Varje annan användning av Kundpersonuppgifter är strängt förbjuden.

5.4 Vi påminner vidare om din skyldighet att strikt följa Tillämplig Lag när det gäller Kundpersonuppgifter.

5.5 Detaljerade produktlistor baserade på Kunds beställning, kan bara visas om Kunden har gett sitt uttryckliga samtycke till detta.

5.6 Vi erinrar även om de bestämmelser rörande personuppgifter som återfinns i punkt 5 i de Allmänna Villkoren i dessa Villkor.

Senast uppdaterade: 2013-06-12

Klicka i rutan – Jag bekräftar att jag har läst, är införstådd med och accepterar dessa Villkor, inklusive Allmänna Villkor, Särskilda Villkor samt de dokument som Villkoren hänvisar till.


2.Oriflames Beauty Store på Facebook

Oriflames Beauty Store är ett Online Verktyg för Facebook (“Facebook-verktyg”). Dess användning regleras även av reglerna till skydd för personuppgifter i Facebooks allmänna avtalsvillkor, vilka du har accepterat som Facebook-användare. Vi råder dig att regelbundet kontrollera de avtalsvillkor som är tillämpliga med avseende på ditt konto. Utöver Facebooks avtalsvillkor, så gäller följande personuppgiftsregler för Oriflames applikation.

Dessa Särskilda Villkor innehåller specifika bestämmelser för Facebook-verktyget och gäller tillsammans med Villkoren, som redan har accepterats av dig. Definierade begrepp som används i dessa Särskilda Villkor ska ha samma betydelse som i Villkoren.

Facebook-verktyget drivs på servrar som Oriflame äger. Oriflame Group är ensam ägare till alla Kundpersonuppgifter som samlas in via Facebook-verktyget. Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut denna information till andra parter i andra fall än som uttryckligen framgår nedan:

1. Användarvillkor

Denna applikation tillhandahålls som en tjänst av Oriflame. För tjänsten gäller de villkor som anges nedan.

Du har rätt att ladda ned en (1) kopia av sidor eller annat material som återfinns på Oriflames applikation till en (1) dator och då enbart för din personliga, icke-kommersiella, interna användning, förutsatt att du inte förändrar materialet på något sätt eller infogar det i annat material eller ändrar eller tar bort någon ”copyright notice” eller någon annan uppgift om ägande eller upphovsmannaskap. Nyssnämnda rätt utgör en licens till dig från oss och innebär således inte någon äganderättsövergång. Licensen får inte överföras på annan och den kan fritt avslutas eller återkallas av oss när som helst och utan angivande av skäl. Vi förbehåller oss rätten att begränsa “framing” av denna webbplats. Du måste omedelbart upphöra med all framing av webbplatsen om vi skriftligen ber dig om detta.

All information, sidor och material som tillhandahålls genom Oriflames applikation, eller som kan laddas ned från applikationen, tillhandahålls i befintligt skick och utan några garantier eller utfästelser av något slag. Oriflame garanterar således inte tillförlitligheten, tillräckligheten eller fullständigheten avseende sådan information, sidor eller material och friskriver sig således fullt ut beträffande allt ansvar för fel och brister däri. Din användning av webbplatsen sker på din egen risk och det är ditt ansvar att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att sidorna och annat material är fritt från virus, maskar, trojaner, time bombs och annat som kan vara av skadlig natur. Denna webbplats kan visa sig vara icke-kompatibel med den web-browser eller annan mjukvara som du använder. Vi kan vidare inte garantera att webbplatsen kommer att vara kontinuerligt tillgänglig eller utan avbrott. Det kan förekomma perioder av störningar och/eller dålig kvalitet och vi förbehåller oss rätten att stänga ned webbplatsen utan föregående varsel.

Vi friskriver oss från alla uttryckliga och underförstådda utfästelser rörande webbplatsen samt eventuellt ansvar för fel, brist eller försening som må följa av dispositiv rätt, inbegripet allt ansvar för bristande funktionalitet eller för att webbplatsen inte kan användas för ett allmänt eller särskilt ändamål. Vi ansvarar inte i något fall för skada eller förlust, inbegripet såväl direkt som indirekt skada och förlust, som orsakats av användning av webbplatsen eller någon hyperlänkad webbplats och detta även om vi skulle ha upplysts om att sådan skada skulle kunna uppstå. Om någon av ovanstående friskrivningar inte skulle vara giltiga enligt Tillämplig Lag, så gäller de inte för dig.

2. Hur man tecknar sig för Facebook-verktyget

Du kan teckna dig för Facebook-verktyget genom att installera Facebook-applikationen på din dator. Detta görs genom att du klickar “installera” på ditt FB konto.

En förutsättning för att du ska få registrera dig för Facebook-verktyget, är att du accepterar dessa Särskilda Villkor i slutet av detta avsnitt.

3. Skydd för Personuppgifter

Dina Personuppgifter kommer enbart att användas för att ge dig information om våra produkter eller för andra marknadsföringsändamål. Informationen kan bara distribueras inom Oriflames organisation, som garanterar att dina Personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med alla legala krav rörande personuppgifter och vår Personuppgiftspolicy.

Genom att installera applikationen Oriflames Beauty Store, så godkänner du att Oriflame kan få åtkomst till viss information från ditt Facebook-konto. Oriflame kommer inte att använda denna information på något annat sätt än för att förbättra kommunikationen och servicen till dig.

Genom att installera denna Oriflame-applikation, godkänner du att Oriflame får lagra och bearbeta alla personuppgifter (såsom e-mejladress och andra kontaktdetaljer) i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

Du har inte rätt att använda någon kundinformation som insamlas genom Facebook-verktyget för något annat syfte än att lägga Kundens beställning hos Oriflame och att kontakta Kunden rörande aktuell beställning och andra Oriflame-erbjudanden.

Du får inte använda information om Kund för att marknadsföra andra produkter än sådana som har godkänts av oss. Spamming och missbruk av elektroniska system för att göra massutskick som inte har efterfågats, är strikt förbjudet.

E-mejl får inte sändas på Oriflames vägnar. Du har fullt ansvar för innehållet i de e-mejl som du sänder till Kunder.

4. Avregistrering

Du kan när som helst avregistrera dig från Oriflames Beauty Store genom att avinstallera Facebook-applikationen. För vidare anvisningar, vänligen se Facebooks villkor.

Vi förebehåller oss rätten att vid varje tillfälle avbryta eller avsluta din registrering och din rätt att använda Facebook-verktyget om du, enligt vår uppfattning, bryter mot någon bestämmelse i Villkoren, inbegripet Allmänna Villkor, Oriflames Uppförandekod och Oriflames Etiska riktlinjer.

5. Villkor avseende försäljningsuppgifter

Att beställa produkter från Oriflames Beauty Store för Facebook, innebär att Kunden lägger en förfrågan om att få köpa produkter från dig som innehar butiken. Du ansvarar för att leverera produkterna, förutsatt att du har accepterat att hantera ordern, liksom för att hantera betalning vid leverans. Oriflame ansvarar inte för att säkerställa leverans av beställda produkter till Kunden eller för att hantera betalning.

Oriflame tar fullt ansvar för produkternas kvalitet, men eventuella krav ska alltid först riktas till dig. Bara om det inte är möjligt att lösa saken på detta sätt, ska Oriflame kontaktas.

När din Kund begär att få använda sig av Oriflames “Guarantee of excellence”, ska du erbjuda Kunden att antingen få hela köpeskillingen åter eller en kreditering/utbyte till samma eller annan Oriflame-produkt.

Klicka i rutan – Jag bekräftar att jag har läst, är införstådd med och accepterar dessa Villkor, inklusive Allmänna Villkor, Särskilda Villkor samt de dokument som Villkoren hänvisar till.

Senast uppdaterade: 2013-06-12