UPPSKOV BETALNING TJÄNSTER VILLKOR

1.              INTRODUKTION OCH SYFTE

Dessa Villkor för Uppskjutna Betaltjänster ("Villkoren") tillsammans med Uppdragsrutinerna för Uppskjutna Betaltjänster innehåller regler, villkor och bestämmelser för de Uppskjutna Betaltjänster som tillhandahålls av Oriflame Holdings BV - Hoogstraat 8, 5462 CX Veghel, Netherlands ("Oriflame") och är tillgängliga för Brand Partners och ersätter alla tidigare avtal, villkor, utfästelser eller åtaganden.

Syftet med uppskjutna betalningstjänster är att stödja Brand Partners i deras aktiviteter med Oriflame genom att låta dem betala sina inköp efter datumet för leverans av produkterna eller tjänsterna ("uppskjutna betalningstjänster").

2.              BERÄTTIGANDE

2.1       Oriflame kommer att besluta, modifiera och ändra villkoren för berättigande för Brand Partners att ansöka om och ta emot Betalningstjänster för uppskov.

2.2       För att vara berättigad att ansöka om Betalningstjänster för uppskov måste Brand Partners uppfylla följande krav:

(i)              vara en registrerad Brand Partner hos Oriflame; och

(ii)             vara i full överensstämmelse med alla Brand Partners skyldigheter enligt Brand Partner-avtalet; och

(iii)            vara minst 18 år gammal; och

(iv)           inte ha några skulder av något slag till Oriflame; och

 

3.              ANSÖKAN

För att ansöka om Betalningstjänster för Uppskov måste Brand Partners:

                     (i)           acceptera dessa Villkor; och

                   (ii)           följa och slutföra ansökningsprocessen enligt vad som anges i dessa Villkor och Inkassoproceduren för Uppskjutna Betaltjänster; och

                  (iii)           tillhandahålla följande information:

§  för- och efternamn

§  identifikationsnummer

§  registrerad adress

§  e-postadress

§  Mobilnummer; och

                  (iv)           Oriflame kan begära dokument för att verifiera den information som tillhandahålls av Brand Partners i den utsträckning som tillåts enligt tillämpliga lagar om dataskydd; och

 

4.              GRÄNSER FÖR UPPSKJUTNA BETALNINGAR

 

4.1       De tillgängliga gränserna för uppskjuten betalning för Brand Partners är:

 

Nivå

Order/BP

Gränsbelopp

Betalningsdag

Villkor

1

1

SEK 3200

21 dagar

Minimibelopp

2

När första faktura betalas i tid

SEK 6400

21 dagar

Automatiskt ökad

3

När nästa faktura betalas i tid

SEK 10000

21 dagar

Automatiskt ökad

Särskilda

Rosa Bandet

SEK 30000

21 dagar

Manuelltökad

 

4.2       Oriflame har rätt att när som helst fastställa och ändra gränserna för Betalningstjänsterna för Uppskov och dess betalningsvillkor enligt vad som anges i dessa Villkor. Varje ökning av gränserna för Betalningstjänster för uppskjutna betalningar är föremål för full betalning av alla belopp som Brand Partner är skyldig Oriflame.

4.3       Brand Partner samtycker till att betala Oriflame en administrationsavgift på SEK 12.00 för varje order som betalas via Oriflame Faktura.

5.              GODKÄNNANDE

4.1           Alla ansökningar om Betalningstjänster för Uppskov är föremål för kontroll och godkännande av Oriflame. Verifieringen och godkännandet av alla Betalningstjänster för uppskov utförs efter Oriflames eget gottfinnande.

 

4.2           Oriflame har rätt att kontrollera existensen och sanningshalten i de uppgifter som tillhandahålls av Brand Partners och i synnerhet deras ekonomiska kapacitet, samt all annan information som Oriflame bedömer som nödvändig när som helst. Brand Partner ska tillhandahålla sann och giltig information vid ansökan om Betalningsanstånd och senare när som helst på Oriflames begäran. Brand Partner samtycker till att Oriflame även kan använda externa finansiella system, offentliga och officiella tillgängliga uppgifter, kreditbyråer, listor och register för att bekräfta Brand Partners existens och de uppgifter som de tillhandahåller, samt deras ekonomiska kapacitet eller den ekonomiska kapaciteten hos Garanten eller medlemmarna i deras Brand Partner. Under verifieringsprocessen kan  Brand Partners personuppgifter behandlas av Oriflame och av tredje part. Detaljerna för sådan behandling, dess rättsliga grund och syften beskrivs i de relevanta sekretessmeddelandena.

 

4.3           Tjänsten för uppskjuten betalning är endast tillgänglig för de Brand Partners som har slutfört ansökningsprocessen och framgångsrikt klarat verifieringsprocessen. Oriflame kan meddela Bran Partner när Uppskjutna betalningstjänster godkänns, men Oriflame är inte skyldigt att ge Brand Partner någon anledning till avslaget av en ansökan om Uppskjutna betalningstjänster. Avslag på en ansökan om Uppskjutna Betaltjänster kan dock ske på grund av:

(i)             Brand Partner, Garanten eller någon annan medlem av Brand Partner-nätverket har utestående skulder av något slag till Oriflame; och/eller

(ii)            Brand Partner har försett Oriflame med föråldrad, felaktig eller falsk information; och/eller

(iii)          Oriflame inte har kunnat verifiera eller bekräfta ansökan eller den information som Brand Partner har tillhandahållit; och/eller

(iv)          Oriflame har mottagit en negativ rapport om Brand Partners finansiella kapacitet; och/eller

(v)           Brand Partner bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor och Brand Partner-avtalet; och/eller

(vi)          Brand Partner bryter mot tillämpliga lagar.

 

4.4           Alla tillstånd för uppskjutna betalningstjänster är personliga och kan inte överlåtas.

 

4.5           Oriflame har rätt att när som helst återkalla ett godkännande av Betalningstjänster för uppskjutande. I händelse av att Oriflame beslutar att avbryta ett tillstånd för Betalningstjänster för uppskjutna betalningar ska Brand Partner omedelbart betala hela det förfallna beloppet inklusive eventuella ytterligare avgifter.

 

6.              SENA BETALNINGAR

 

6.1           Om Brand Partner inte betalar en order enligt någon Betalningstjänst för uppskov inom den tillämpliga betalningstiden, är Brand Partner skyldig att betala ordern omedelbart i enlighet med dessa Villkor och Villkoren för Brand Partner. Brand Partner samtycker till att betala Oriflame den maximala räntan på 8% för sådan försening tills sådant skuldbelopp är fullt betalt.

 

6.2           Före förfallodagen för betalning av en order enligt en betalningstjänst för uppskjutande kan Oriflame skicka påminnelser till Brand Partner via e-post eller andra meddelandesystem. Underlåtenhet att skicka eller ta emot en betalningspåminnelse befriar inte Brand Partner från skyldigheten att betala de belopp som ska betalas i tid enligt dessa Villkor.

 

6.3           I händelse av försenade betalningar av en beställning enligt en betalningstjänst för uppskjutande har Oriflame rätt att vidta, oberoende eller med hjälp av tredje part, åtgärder som syftar till att återkräva, inklusive i synnerhet:

(i)    att initiera inkassoåtgärder, inklusive telefon, SMS, e-post eller skriftlig kommunikation; och/eller

(ii)   att överföra Brand Partners skulder till inkassobyråer eller andra parter som tillhandahåller ovannämnda tjänster, som kommer att utföra inkassoverksamheten; och/eller

(iii) att placera uppgifter om obetalda skulder i register för affärsinformation eller kreditbyråer; och/eller

(iv) försäljning av fordringar via skuldbörser online.

 

6.4           Brand Partner samtycker till att Oriflame eller någon tredjeparts inkassobyrå kan ta ut ytterligare inkassoavgifter från SEK 65.00.

 

6.5           Brand Partner erkänner och samtycker till att Oriflame har rätt att överföra eventuella fordringar från obetalda beställningar under en Uppskjutande betalningstjänst av en Brand Partner till tredje part.

 

6.6           Oriflame ska ha rätt att förhindra en Brand Partner att tillämpa och använda Betalningstjänster för uppskjutande eller lägga nya beställningar under en obestämd tidsperiod i händelse av utebliven eller sen betalning av någon beställning under en Betalningstjänst för uppskjutande. Blockaden ska inte hävas förrän Brand Partner har betalat alla belopp som är skyldiga Oriflame, inklusive ränta och andra avgifter som Oriflame debiterar enligt dessa Villkor. Blockaden kan endast tas bort av Oriflame efter eget gottfinnande.

 

6.7           Brand Partner bemyndigar härmed Oriflame att kvitta alla belopp som Brand Partner har rätt att få från Oriflame som en del av sitt samarbete med Oriflame mot alla skulder till Oriflame, inklusive eventuella administrationsavgifter, räntor och inkassoavgifter.

 

7.              GARANTI

 

Oriflame kan kräva att alla Brand Partners som ansöker om Betalningsuppskov tillhandahåller en Garanti som kommer att vara solidariskt ansvarig för alla och var och en av de Betalningsuppskov som Brand Partner åtar sig enligt dessa Villkor ("Garanten"). Varje Brand Partner, som är en Sponsor, kan agera som en Garanti som måste vara tidigare auktoriserad av Oriflame att använda Betalningstjänster för uppskov och ha godkänt dessa Villkor. Genom att acceptera dessa Villkor avstår Garanten från fördelarna med order och utförande, eller andra liknande fördelar som tillhandahålls av tillämpliga lagar, därför kan Oriflame direkt begära till Garanten för fullgörande och betalning av någon av de skyldigheter som Brand Partner åtagit sig enligt dessa Villkor utan att vara skyldig att verkställa dem i första hand med en sådan Brand Partner].

 

8.              ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

8.1           Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning som helst inte kan verkställas, ska den bestämmelsens ogiltighet inte påverka giltigheten av resten av dessa villkor.

 

8.2            Dessa Villkor är separata, men kompletterande och en del av Brand Partner-avtalet och finns tillgängliga på https://se.oriflame.com/terms-and-conditions/consultant. Med undantag för de specifika definitioner och bestämmelser som anges i dessa Villkor, ska alla andra bestämmelser och definitioner i Brand Partner-villkoren, inklusive Success Plan, den etiska koden och uppförandereglerna samt integritetspolicyn ska gälla. I händelse av inkonsekvens mellan dessa Villkor och Villkoren för Brand Partner ska Villkoren för Brand Partner ha företräde. Vidare, i händelse av inkonsekvens mellan dessa Villkor och Inkassoprocedurerna för Uppskjutna Betalningstjänster, ska dessa Villkor ha företräde.

 

8.3           Dessa Villkor accepteras och ingås i elektronisk form. Brand Partner ska skriva ut eller spara och behålla en kopia av dessa Villkor. Trots detta kan Oriflame när som helst kräva att Brand Partner skriver ut och undertecknar dessa Villkor som ska skickas till Oriflame inom de följande fem (5) arbetsdagarna för godkännande av Betalningstjänster för uppskjutande, annars kommer Oriflame omedelbart att avbryta godkännandet av Betalningstjänster för uppskjutande.

 

8.4           Oriflame förbehåller sig rätten att ensidigt uppdatera, säga upp och ändra dessa Villkor när som helst och efter eget gottfinnande, för vilket Brand Partner kommer att meddelas i förväg. Alla sådana ändringar av dessa Villkor ska accepteras av Brand Partner som ett villkor för fortsatt åtkomst till och användning av Tjänsterna för Betalning av Uppskov. Oriflame kommer att anse att Brand Partnern har accepterat ändringarna om Brand Partner fortsätter att beställa Produkter som begär och använder Betalningstjänster för uppskjutande.

 

8.5           Genom att göra en beställning enligt dessa Villkor garanterar och samtycker Brand Partner till att han/hon inte ansöker om några Betalningstjänster för att konsumera Produkterna och därför är han/hon inte en konsument enligt dessa Villkor och därför syftar varje ansökan om Betalningstjänster för att stödja hans/hennes aktiviteter med Oriflame.

 

8.6           Dessa Villkor ska regleras av svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa Villkor ska först lösas i godo. I avsaknad av en överenskommelse ska sådana tvister lösas i enlighet med Brand Partner Terms and Conditions.